[Rozer] 我统治的世界(A World that I Rule) Ch.1-12话

[Rozer] 我统治的世界(A World that I Rule) Ch.1-12话一个非常有趣的漫画,是韩国的。一天,男主在他打工返回的途中,不慎落入水中,他被卷入一个巨大的旋涡,当醒来之时,他发现自己来到了一座居住着未知族群的神秘的小岛上……

[Rozer] 我统治的世界(A World that I Rule) Ch.1-12话

c22423ddd43978a917546ea8b48034b7b56d46a9

Leave a Reply